دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نوردهر   رکنی

پست الکترونیکی : n-rokni@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بهداشت و مواد غذائی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1378/07/01

نوردهر رکنی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^